7-Horoshok-zelenyy-konservovanyy-435-h-SKO-TM-Hospodarochka